Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je SPRÁVCE?

Petra Chocholoušková

IČ: 61533599, vedená u Živnostenského úřadu Magistrátu města Liberec

Se sídlem Pastevní č.e. 544, Jeřmanice

Kontaktní email: terapeutka@petrachocholouskova.cz

Tel: +420 601 550 520

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávkovém formuláři, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Správce postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Zpracovávané osobní údaje spadají do kategorie „běžných osobních údajů“. U osobních konzultací může docházet ke sdílení citlivých osobních údajů, které spadají do „zvláštní kategorie osobních údajů”.

Běžné osobní údaje

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží či službě, fotografie z živých vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje)

V případě osobních konzultací, během kterých sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace (série konzultací) nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Správce zpracovává údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupeném zboží nebo službě, aby dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které tuto povinnost jejich zpracování ukládají. Maximálně však po dobu 5 let.

Předávání osobních údajů 3. stranám

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem. Tito jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které Správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

MS Office – Word, Excel

FAPI – email marketing, fakturace

Idoklad – fakturace

MailerLite Inc. – email marketing, fakturace

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics, Google Disk

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

 

Práva v oblasti ochrany osobních údajů

  1. Právo na informace

Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

  1. Právo na přístup

Právo umožňuje vyzvat Správce, aby vám ve lhůtě do 30 dní odeslal informace o osobních údajích, které o vás zpracovává a za jakým účelem.

  1. Právo na opravu osobních údajů

Právo na doplnění nebo změnu osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

  1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

  1. Právo na omezení zpracování

Právo můžete využít, pokud se domníváte, že Správce zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování probíhá nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

  1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. Na předání si určujeme lhůtu alespoň 30 dní.

  1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebude údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

  1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Cookies

Stránka www.ptrachocholouskova.cz a www.profesionalnivrba.cz  používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.

Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Koho využíváme pro zpracování?

  1. Služby Google Analytics,provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
  2. Služby Meta Pixel, provozované společností Meta Inc., Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Meta Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.
 

Zpracování dat mimo EU

Správce data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mlčenlivost

Spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez souhlasu klienta nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na e-mailu terapeutka@petrachocholouskova.cz nebo zasláním písemného požadavku na  adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu.

Můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku: Práva v oblasti ochrany osobních údajů (viz výše). Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás může Správce ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Poslední aktualizace tohoto znění proběhla 04.04.2024